Blog: zorg voor gelijke kapitalen in de vof

Werk jij samen in een vof of maatschap? Grote kans dat jouw kapitaal niet gelijk is aan dat van je collega of collega’s. Het is ook bijna niet mogelijk om de kapitalen exact gelijk te houden. Maar als je er over denkt om je vof-aandeel over te dragen, adviseer ik ervoor te zorgen dat de kapitalen wel ongeveer gelijk zijn. Waarom?

Eerst wat theorie: wat is eigenlijk kapitaal?

Kapitaal is het bedrag dat overblijft als je van de boekwaarde van de bezittingen (activa) op de balans de boekwaarde van de schulden (passiva) op de balans aftrekt. Als je samenwerkt in een personenvennootschap (vennootschap onder firma, maatschap of cv verder kortweg: vof) behoort het kapitaal toe aan de verschillende vennoten. Je ziet het op de balans staan onder de post eigen vermogen of kapitaal.

Ook theorie: hoe verdeel je het kapitaal?

Deze verdeling heeft niets te maken met de winstverdeling (bijvoorbeeld fifty-fifty), maar is een rekensom: de waarde van de inbreng plus de winsten (of minus de verliezen) minus de opnamen (of plus de stortingen). Het gaat dus om jouw aandeel in het zichtbare vermogen van de vof.

Overdragen vof-aandeel

Als je als vennoot in een vof een flink hoger kapitaal hebt dan de anderen, stuit je waarschijnlijk op problemen als je je vof-aandeel wilt overdragen.  Immers, de toetreder moet niet alleen goodwill en een normaal aandeel in het kapitaal financieren, maar méér. Dat beperkt het aantal overname kandidaten.

Vaak zal het voor de andere vennoten niet mogelijk zijn om bij zo’n overname ineens wat extra kapitaal te storten. Beter is het dus om voor te sorteren en het kapitaal gelijk te houden. Of gelijk te maken. Of, als een uittreden gepland is en de overblijvende vennoot alleen verder gaat, nog een stap verder te gaan en vast te zorgen voor minder kapitaal voor de uittreder.

Maar er is nog een reden om te willen kiezen voor gelijke kapitalen.

Rentevergoeding

Als de kapitalen niet gelijk zijn dan draagt iemand die een hoger kapitaal heeft, méér dan de anderen bij aan de winst van de vof. Dan is het zakelijk om af te spreken dat je, vóór je overgaat tot de eigenlijke winstverdeling (bijvoorbeeld fifty-fifty), rente vergoedt.

Die rente is afhankelijk van de omvang van ieders kapitaal. Hoe hoog moet het rentepercentage zijn? Je zou uit kunnen gaan van de rente die de vof aan de bank zou moeten betalen als de vof daar geld zou lenen. Je kunt ook redeneren dat het al lang mooi is dat het geld rendeert, want dat doet het de laatste tijd nauwelijks als je het op een spaarrekening zet. Maar dan vergeet je dat je als kapitaalverstrekker ook risico loopt.

In de meeste vof-fen gaat men daarom ergens tussen die twee uitersten zitten. Afhankelijk van ieders positie kan de afspraak over het rentepercentage tot wrijving leiden, zeker als het (extra) kapitaal eigenlijk niet meer nodig is. Als je zorgt voor (ongeveer) gelijke kapitalen maak je dat probleem zo klein mogelijk.

Reageren?

Heb je te maken met ongelijke kapitalen of andere vof- perikelen en kom je er, ook met dit blog, niet helemaal uit?
Bel en stel jouw vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

 

 

Schenken aan de (klein)kinderen?

Ben jij ook een vermogende oudere? Misschien vraag je je af hoe je het beste met je geld om kunt gaan. De kinderen krijgen elk jaar ieder ruim € 5.000 geschonken, je betaalt het gezamenlijke weekendje weg. Maar wat als je meer wilt doen?

Schenken aan de kinderen

Je kunt er voor kiezen de kinderen méér dan het vrijgestelde bedrag (2018: € 5.363) te schenken. Daarover betalen ze dan 10% schenkbelasting, maar dat moet in veel gevallen ook als ze later van je erven. Ze betalen de belasting dan wel eerder, maar vaak is het gunstig dat het geld uit jouw box 3 weg is. Ook kan je, als je inkomen niet te hoog is, de eigen bijdrage voor de Wlz en/of Wmo beperken.

Papieren schenking

Als je vermogen vast zit in het huis of bijvoorbeeld beleggingen, kan je kiezen voor de zogenaamde papieren schenking (schenken onder schuldigerkenning). Je schenkt dan wel, maar er gaat nog geen (fysiek) geld over, je kind krijgt een vordering op jou. De schenkbelasting moet wel gewoon betaald worden. Een notariële akte is verplicht. Daar moet in staan dat je 6% rente per jaar betaalt over deze lening. Het is natuurlijk een erg hoge rente, maar dat is juist gunstig als je je geld wilt overhevelen naar de volgende generatie!

Extra mogelijkheden bij jonge kinderen

Zijn je kinderen nog jong? Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar wordt de vrijstelling van € 5.363 eenmalig verhoogd met een bedrag van

  • € 25.731, ongeacht waar je kind dat geld voor wil gebruiken;
  • € 53.602 voor een dure studie (kostprijs meer dan € 20.000 per jaar);
  • € 100.800 als het gaat om een schenking ten behoeve van een eigen woning.

Dit zijn de vrijgestelde bedragen in 2018. Voor de studie- en woningvrijstellingen gelden aanvullende voorwaarden. Op alle verhoogde vrijstellingen moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan.

Schenken aan de kleinkinderen

Kleinkinderen (en alle anderen dan kinderen) kan je jaarlijks een bedrag van ruim € 2.000 (2018: €2.147) vrijgesteld schenken. Als je je afvraagt of de kleinkinderen verantwoordelijk met dit geld om zullen gaan kan je overwegen te schenken onder voorwaarden. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat met de schenking de studielening wordt afgelost. Dit moet je wel schriftelijk vastleggen.

Méér schenken

Je kunt het vrijgestelde bedrag schenken, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen een hoger bedrag te schenken. Daarover moet dan 10% schenkbelasting worden betaald. Ook een papieren schenking (zie hierboven) is mogelijk.

Erven

Een andere mooie optie is om niet te schenken, maar je kleinkinderen te laten erven. In de erfbelasting geldt een vrijstelling van € 20.371 (2018). Je kunt die vrijstelling benutten door in je testament een legaat voor de kleinkinderen op te nemen.

Studieschuld aflossen geeft mogelijkheden

Let op: De laatste jaren worden studieschulden meegerekend bij de beoordeling hoeveel iemand mag lenen voor de aanschaf van een woning. Als de schenking of erfenis wordt gebruikt om de studieschuld (volledig) af te lossen geeft dat je kleinkind meer ruimte om een woninglening aan te gaan. Je kunt er ook voor kiezen zelf aan je kleinkind te lenen en dan bijvoorbeeld jaarlijks een stukje van de lening kwijt te schelden.